Success Stories ของสมาชิก

สร้างความแตกต่างด้วย Oracle Academy

แชร์เรื่องราวนี้

ดร.มานิต บุญประเสริฐ

Read in English

ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและความเป็นนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการการศึกษา รวมถึงการให้ข้อแนะนำและการขอคำแนะนำกับทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาแรงงานที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพในอนาคต สสอท ได้รับการยอมรับจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ดร.มานิต บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสมาคม รับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแก่สถาบันสมาชิกของ สสอท เพื่อยกระดับคุณภาพการสอนของภาคเอกชน โดยวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ถือเป็นวาระสำคัญและมีความจำเป็นในลำดับต้นๆ ในยุคดิจิทัล ทั้งนี้ หลังจากได้ศึกษาหลักสูตรการเรียนรู้ของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งทั่วโลก สสอท ได้เลือก Oracle Academy เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี โดยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ในปี 2021

ภายใต้เงื่อนไขของ MOU ระยะเวลา 4 ปี สมาชิกสถาบันของ สสอท สามารถนำหลักสูตรและทรัพยากรด้านการศึกษา ของ Oracle Academy มาใช้กับ หลักสูตรการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ของสถาบัน ในขณะเดียวกันก็ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ด้านเทคโนโลยี ผ่านโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองที่หลักสูตร Oracle Academy มอบให้

Oracle Academy: คุณช่วยอธิบายบทบาทของคุณในฐานะผู้อำนวยการ สสอท ได้ไหม?

ดร.มานิต บุญประเสริฐ: บทบาทของดิฉันคือปฏิบัติตามพันธกิจของสมาคม ในการสืบเสาะค้นหาและดำเนินการร่วมมือกับบริษัทที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกของเราสร้างมาตรฐานของสื่อการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยในเวลานี้ เราได้มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาของคณาจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาชิกสถาบัน และคนในประเทศ

Oracle Academy: คุณช่วยเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง สสอท และ Oracle Academy ได้ไหม?

 

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Oracle Academy ทุกสิ่งที่สร้างขึ้นโดย Oracle ในปัจจุบันและในอนาคตได้รับการยอมรับจากมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลก เราได้ประโยชน์จากการได้รับการฝึกอบรมเรียนรู้ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับมืออาชีพสำหรับคณาจารย์ และทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ดร.มานิต บุญประเสริฐ: ความร่วมมือของสององค์กรอยู่บนพื้นฐานความเชื่อร่วมกัน คือองค์กรของเราให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายคือการช่วยให้สมาชิกของเราค้นหาวิธีการสอนและทรัพยากรการศึกษาที่ดีที่สุด เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถพัฒนาและผลิตผู้เรียนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่สุดสำหรับโลกของการทำงาน

Oracle Academy เป็นองค์กรที่ให้โอกาสด้านการศึกษาระดับสากลของบริษัทออราเคิลคอร์ปอเรชั่น โดยมีภารกิจในการช่วยพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีทั่วโลก เพื่อช่วยให้ประเทศ รวมถึงสถานบันการศึกษาต่างๆ สามารถเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรด้านไอทีให้พร้อมสำหรับอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต สสอท ชื่นชมแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากวัตถุประสงค์ทั้งหมดของเราคือการแก้ไขช่องว่างทักษะด้านเทคโนโลยีที่เป็นอยู่ในประเทศไทย การทำงานร่วมกันด้วยบนความเชื่อร่วมกันนี้ เป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ ดิฉันเชื่อว่าเราได้พบพันธมิตรที่ใช่แล้ว

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Oracle Academy ทุกสิ่งที่สร้างขึ้นโดย Oracle ในปัจจุบันและในอนาคตได้รับการยอมรับจากมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลก เราได้ประโยชน์จากการได้รับการฝึกอบรมเรียนรู้ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับมืออาชีพสำหรับคณาจารย์ และทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

Oracle Academy: และองค์กรของคุณมีขอบเขตการทำงานอย่างไร?

ดร.มานิต บุญประเสริฐ: เราเป็นสมาคมที่อุทิศให้กับการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยภาคเอกชนในประเทศไทย จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันที่เป็นเอกชน จำนวน 70 แห่ง มี 62 แห่งเป็นสมาชิกสถาบันของ สสอท นั่นหมายถึงมีจำนวนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประมาณ 300,000 คน เราได้รับการยอมรับจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แลสำนักงานของเราก็ตั้งอยู่ภายในอาคาร Complex ของ อว. สสอท ได้ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนของ Oracle Academy ให้กับสมาชิกของเรา เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ และส่งผลต่อการมีส่วนร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และเตรียมผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรมและผู้นำด้านเทคโนโลยี

Oracle Academy: สมาชิกสถาบัน สสอท ใช้หลักสูตรและแหล่งการเรียนรู้ใดบ้าง จากโครงการ Oracle Academy?

ดร.มานิต บุญประเสริฐ: ในช่วงเฟสแรกที่เริ่มตั้งแต่ปี 2022 จนถึงขณะนี้ สมาชิกสถาบัน 20 แห่ง ได้นำเอาหลักสูตรและทรัพยากรของ Oracle Academy มาใช้กับหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์หรือไอทีของตน ผ่านกระบวนการขั้นตอนของการทำ informing, sharing และ communicating ร่วมกัน จากผลสำรวจ พบว่า Database curriculum เป็นหลักสูตรที่มีการใช้งานมากที่สุด รองลงมาคือ Java curriculum ยิ่งไปกว่านั้น Oracle Academy Cloud Program (OACP) ก็ได้รับความสนใจอย่างมากเช่นเดียวกัน

Oracle Academy: ระบบการทำงานร่วมกันเป็นอย่างไร?

ดร.มานิต บุญประเสริฐ: ความรับผิดชอบประการหนึ่งของดิฉัน คือ การติดต่อประสานงานกับ point of contact ต่างๆ ในแต่ละสถาบัน โดยปกติแล้วจะเป็นหัวหน้าหลักสูตรปริญญาที่เกี่ยวข้องกับไอที ความเป็นผู้นำมีความสำคัญและบุคคลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการแบ่งปัน การให้ข้อมูล และการสนับสนุนและในเวลาเดียวกัน เรายังต้องมั่นใจว่าต้องมีส่วนร่วมกับผู้บริหารสถาบัน คณบดีของแต่ละมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบัน ถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องมีการสนับสนุนจากระดับบนสำหรับสิ่งที่เราพยายามทำให้สำเร็จ

กับ Oracle Academy เราทำงานใกล้ชิดและมีการติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการ Oracle Academy ประเทศไทย รวมถึง Oracle Academy Country Manager (ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน และไทย) อยู่เป็นประจำ ในบางครั้งอาจมีการร้องขออาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา หรือแหล่งความรู้อื่นๆ และทุกๆ 2 สัปดาห์ พวกเราทุกคนจะมีการประชุมออนไลน์เพื่อหารือในหัวข้อต่างๆ รวมถึงการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้วย

Oracle Academy: อาจารย์ผู้สอนจะสามารถพัฒนาทักษะในการสอน ด้วยหลักสูตรของโครงการ Oracle Academy ได้อย่างไร?

ดร.มานิต บุญประเสริฐ: หลักสูตรของ Oracle Academy เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาจารย์ผู้สอนลงทะเบียนหลักสูตรที่พวกเขาสอน และปฏิบัติตามคำแนะนำศึกษาจาก วิดีโอ และสื่อการสอนอื่นๆ ที่อยู่ใน Oracle Academy Member Hub ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาอย่างดีสำหรับอาจารย์และนักศึกษา สามารถใช้เพื่อสำรวจ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก feedback ในการประชุมทุกๆ 2 สัปดาห์ของเรา พบว่า ตัวหลักสูตรถูกออกแบบมาอย่างดี เนื้อหามีความเข้มข้น จาก Learn-and-Share Session ที่ทาง สสอท จัดขึ้น

มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้แบ่งปันแนวทางปฏิบัติของเธอว่า เธอได้ศึกษาหลักสูตร Java ของ Oracle Academy เพื่อทำความคุ้นเคยกับสื่อการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ในเบื้องต้น เธอทำทุกขั้นตอนตามข้อกำหนดของหลักสูตรและได้รับใบรับรองการสำเร็จตามที่หลักสูตรกำหนด เธอยังได้ร่วมแบ่งปันในรายงานของเธอด้วยว่า ได้มีการนำหลักสูตร Java Fundamentals ไปใช้อย่างไร นอกจากนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2023 เป็นต้นไป นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรไอทีจะต้องลงทะเบียนศึกษาและสอบผ่านหลักสูตร Oracle Academy จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ Java Fundamentals และ Database Design

สสอท ตระหนักดีว่าการเรียนรู้ของอาจารย์มีความสำคัญต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเป็นอย่างมากในปัจจุบันควบคู่ไปกับการก้าวทันหลักสูตรของ Oracle Academy อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาของไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจาก Results Based on Exams ไปสู่ Outcome-Based Education (OBE) เป็นการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ ซึ่งได้รับการส่งเสริมโดยกระทรวงฯ และในส่วนนี้เอง ดิฉันก็ค้นพบจุดเชื่อมโยงที่สมบูรณ์แบบกับโครงการ Oracle Academy อีกครั้ง

Oracle Academy: ช่วยบอกเราหน่อยได้ไหม?

ดร.มานิต บุญประเสริฐ: OBE คือระเบียบวิธีที่ใช้จัดการศึกษาแต่ละด้านรวมเป็นชุดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ ซึ่ง Oracle Academy ก็ใช้กลยุทธ์นี้ แพลตฟอร์ม Member Hub ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการกำหนดผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง เมื่อปฏิบัติตามแนวทางนี้ อาจารย์สามารถวัดผลความสำเร็จ ตรวจสอบได้ว่านักศึกษาประสบความสำเร็จหรือสามารถแสดงให้เห็นถึงทักษะสำคัญที่คาดหวังจากการเรียนในหลักสูตร

 

ในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการก้าวทันหลักสูตรของ Oracle Academy อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาของไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจาก Results Based on Exams ไปสู่ Outcome-Based Education (OBE) เป็นการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ ซึ่งได้รับการส่งเสริมโดยกระทรวงฯ และในส่วนนี้เอง ดิฉันก็ค้นพบจุดเชื่อมโยงที่สมบูรณ์แบบกับโครงการ Oracle Academy อีกครั้ง

Oracle Academy: และการได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ สสอท มุ่งหวังไว้...

ดร.มานิต บุญประเสริฐ: แน่นอน และมันเกิดจากคุณภาพ เพราะคุณภาพอยู่ใน DNA ของ สสอท และดิฉันต้องการให้สมาชิกของเราให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความเป็นเลิศของการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะได้รับการยอมรับหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพนั้นจริงจังแค่ไหน สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือการร่วมมือกับสถาบันภายนอก และ Oracle Academy ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ที่มีความสนใจร่วมกันในคุณภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ดิฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่ายุคดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เราต้องมีความว่องไว ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และปฏิบัติตามระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

Oracle Academy: สมาชิกสถาบันของ สสอท สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการรับรอง Oracle professional certifications หรือไม่?

ดร.มานิต บุญประเสริฐ: ยังไม่มี เนื่องจาก MOU ของเราเพิ่งเริ่มในปลายปี 2021 แต่เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า certification จะเป็นเสมือน passport ในการรับเข้าทำงาน เราเน้นย้ำกับสมาชิกของเราว่าพวกเขาจะต้องก้าวไปพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนำทางคนหนุ่มสาวให้ได้รับการรับรองอันมีค่า

สมาชิกสถาบันของ สสอท ให้การศึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 300,000 คน ในหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเข้าใจและนำเสนอความยั่งยืน นวัตกรรม และมาตรฐานการทำงานระดับสูง นั่นคือปรัชญาของเราในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชน

Oracle Academy: ดีใจที่ได้ยินเช่นนั้น Roadmap ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?

ดร.มานิต บุญประเสริฐ: ในเฟสต่อไปของเราคือการโปรโมตหลักสูตร Oracle Academy ให้กับนักศึกษาในสาขาที่ไม่ใช่ไอที เช่น มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การออกแบบ การแพทย์ และสาขาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราเชื่อว่าทักษะด้านฐานข้อมูล (database) มีประโยชน์อย่างมากในทุกสาขาอาชีพ

Roadmap ส่วนตัวของดิฉันคือการเร่งความเร็วให้ทันกับเทคโนโลยีที่ Oracle Academy Cloud Program มีให้ ดิฉันต้องกลับไปทำการบ้านให้มากขึ้น!

โดยสรุปแล้ว ดิฉันพอใจที่เราได้สร้างความร่วมมืออย่างแท้จริง เราได้วางแผน นำไปใช้ ประเมิน และปรับปรุงกลยุทธ์ของเรา ในการส่งเสริมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สถาบันอุดมศึกษาในเครือของเรา ดิฉันมั่นใจว่าการประชุมประจำปีที่กำลังจะมาถึงของเราจะยืนยันความสำเร็จดังกล่าว เรากำลังรอคอยการนำเสนอของวิทยากรรับเชิญจาก Oracle Academy

ขอขอบคุณ ดร.มานิต บุญประเสริฐ สำหรับความชื่นชมที่มีต่อหลักสูตร Oracle Academy และความกระตือรือร้นในการเตรียมนักศึกษาที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่เป็นไปได้

เรายินดีที่จะเน้นย้ำ สมาชิก Oracle Academy ที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและนักศึกษาของตน หากคุณต้องการที่จะแนะนำหรือเสนอชื่อสมาชิกรายอื่น โปรดติดต่อเรา